SAKE

 • Sake Hakushika 150ml / 50ml R100 / R35
 • Sake Tokara Imo 150ml / 50ml R160 / R55
 • Sake Tokara Mugi 150ml / 50ml R160 / R55
 • Sake Hakushika 150ml / 50ml R100 / R35
 • Sake Tokara Imo 150ml / 50ml R160 / R55
 • Sake Tokara Mugi 150ml / 50ml R160 / R55
 • Sake Hakushika 150ml / 50ml R100 / R35
 • Sake Tokara Imo 150ml / 50ml R160 / R55
 • Sake Tokara Mugi 150ml / 50ml R160 / R55

Sushi

Maki (6 Pcs)

 • Salmon R85
 • Tuna R85
 • Prawn R80
 • Avo R60

Rainbow rolls (8 Pcs)

 • Tuna R110

California (8 Pcs)

 • Salmon R105
 • Tuna R105
 • Prawn R95
 • Veg R70

Roses (5 Pcs)

 • Salmon R105
 • Tuna R105

signature Roses (4 Pcs)

 • Prawn & Salmon R145

Nigiri (4 Pcs)

 • Salmon R105
 • Tuna R105
 • Prawn R95

SASHIMI (4 Pcs)

 • Salmon R105
 • Tuna R105

bamboo (4 Pcs)

spider (4 Pcs)

Sushi PLATTERS

 • Kyoto (12pcs) R240
 • Bamboo
 • Signature Roses
 • Spider
 • Kawasaki (12pcs) R285
 • Rainbow
 • Roses
 • Sashimi
 • Hiroshima (16 Pcs) R225
 • Maki
 • California
 • Roses
 • Sashimi
 • Nigiri
 • Kobe (24 Pcs) R285
 • OSAKA (30 Pcs) R345
 • TOKYO (60 Pcs) R740